STW en bedrijfsleven investeren 24 miljoen euro in toponderzoek
Het bestuur van Technologiestichting STW geeft groen licht aan vijf omvangrijke onderzoeksprogramma’s die moeten leiden tot innovatieve technologieën. STW stelt daarvoor ruim 16 miljoen euro beschikbaar. Daarnaast investeren tientallen bedrijven ruim 8 miljoen euro, waaronder Shell, DAF, en TomTom, maar ook diverse mkb-bedrijven en start-ups. De programma’s richten zich op zelfrijdende auto’s, het transport van vloeibaar aardgas, nieuwe bacteriële vaccins voor mens en dier, het terugwinnen van waardevolle stoffen uit afval en nieuwe apparatuur voor de behandeling van neurologische ziekten en sensorische aandoeningen.
De vijf onderzoeksvoorstellen zijn geselecteerd binnen het financieringsprogramma ‘Perspectief voor de topsectoren’. Dat programma daagt wetenschappers uit samenwerkingsverbanden aan te gaan met private partijen, om gemeenschappelijk innovatief onderzoek op te zetten dat aansluit bij de topsectoren.

Samenwerking
‘Bij Perspectief draait het om multidisciplinaire samenwerking’, zegt Perspectief-coördinator Anke Stekelenburg. ‘De Perspectief-programma’s zijn gebouwd op samenwerkingen tussen wetenschappers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Door al die partijen bijeen te brengen, geven we optimaal ruimte aan echte innovaties, en maximaliseren we de kans dat die innovaties tot toepassingen leiden. We hebben in deze ronde veel multidisciplinaire teams gezien die met veel energie en enthousiasme nu aan de slag gaan.’

Het Perspectief-programma leverde in deze ronde 28 onderzoeksinitiatieven op. De vijf gehonoreerde voorstellen ontvangen van STW een subsidie die varieert van 2,2 miljoen euro tot 4 miljoen euro. Bedrijven en andere partners leveren in totaal een investering van ruim 8 miljoen euro.

Over STW
Technologie verandert de wereld en heeft een enorme impact op ons leven. Technologiestichting STW staat aan het begin van die verandering. Wij realiseren kennisoverdracht tussen de technische wetenschappen en gebruikers van die wetenschappelijke kennis. We financieren excellent toepassingsgericht onderzoek en begeleiden de resultaten naar toepassing in de industrie, in het ziekenhuis of breder in de maatschappij.

STW is onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en ontvangt voor het uitvoeren van haar missie financiering van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, het Ministerie van Economische Zaken, het bedrijfsleven en diverse andere organisaties. In 2014 bedroeg het budget van STW 90 miljoen euro, waarvan 51 miljoen afkomstig van NWO/OCW, 20 miljoen van EZ, 9 miljoen van derden en 10 miljoen van cash cofinanciering door bedrijven die participeren in onderzoeksprojecten.


Gehonoreerde projectenInnovative Magnetic Density Separation for the optimal use of resources and energy
Programmaleider: Prof.dr. P.C. Rem (Technische Universiteit Delft)
Deelnemers: Urban Mining Corp, Didde Magnetic Engineering, Radboud Universiteit Nijmegen, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Twente, Universiteit Utrecht

Het moet mogelijk zijn om meer hightech materialen uit afval te recyclen, in plaats van ze steeds weer opnieuw te maken uit erts en olie. Dit programma richt zich op de ontwikkeling van een generieke recyclingtechnologie voor afvalstromen, zoals afgedankte elektronica en plastic verpakkingen. Zulke afvalstromen bestaan uit meer dan honderd verschillende hightech materialen, die vaak zijn toegepast in fijne structuren zoals dunne draadjes of folies in producten.
De onderzoekers ontwikkelen in dit programma een technologie die draait op magnetische dichtheidscheiding (MDS). Dat is een bijzondere vorm van drijf-zink-scheiding waarbij deeltjes van verschillende materialen zich al naar gelang hun dichtheid op een specifieke hoogte in een magnetische vloeistof verzamelen. MDS is een goedkope en energie-efficiënte scheidingstechniek die speciaal geschikt is voor fijne deeltjes.
De technologische ontwikkeling van MDS gaat op dit moment erg snel. De samenwerking tussen vele universiteiten in dit programma moet door de multidisciplinaire aanpak een wezenlijke stap zetten in de verdere ontwikkeling van MDS als recyclingtechniek voor hightech materialen – en daarbij het besparen van energie.


A Technology Center for Bacterial Vaccines (Bac-Vactory)
Programmaleider: Prof.dr. J.P.M. Tommassen (Universiteit Utrecht)
Deelnemers: Stichting Immuno Valley (Zoetis, Abera Biosciences, Merial, GlaxoSmithKline), Central Veterinary Institute, Radboud Universiteit Nijmegen, Radboud umc, Vrije Universiteit Amsterdam, VUmc, Universiteit Utrecht

Infectieziekten veroorzaakt door bacteriën zijn steeds moeilijker te bestrijden, omdat antibioticaresistentie ontstaat. Door vaccinatie kunnen we deze ziekten bij mens en dier voorkomen, maar geschikte vaccins zijn lang niet altijd beschikbaar. In het programma Bac-Vactory komt alles samen wat nodig is voor de ontwikkeling van bacteriële vaccins, van begin- tot eindstadium.
De onderzoekers kiezen in Bac-Vactory voor een zogeheten one health-benadering. Daarin worden humane en veterinaire gezondheid verbonden. De onderzoekers bestuderen nauw verwante bacteriën die vergelijkbare infectieziekten veroorzaken bij mens en dier. Omdat het ontwikkelingstraject voor dierenvaccins sneller is, kunnen de technologische ontwikkelingen van Bac-Vactory snel tot toepassingen leiden. Succesvolle formules voor dierenvaccins kunnen dienen als springplank voor de introductie van vergelijkbare vaccins tegen verwante bacteriën die vergelijkbare ziekten bij de mens veroorzaken.


i-CAVE – Integrated Cooperative Automated VEhicles

Programmaleider: Prof.dr. H. Nijmeijer (Technische Universiteit Eindhoven)
Deelnemers: DAF, Ford, Segula, TomTom, Mapscape, V-Tron, Technolution, 2getthere, Almende, ANWB, ECT, Grontmij, IBM, iCell, NXP, SIG, TNO, Witteveen+Bos, AutomotiveNL, Gemeente Eindhoven, Gemeente Helmond, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Universiteit Twente, Technische Universiteit Delft, Radboud Universiteit, Universiteit van Amsterdam

Zelfrijdende voertuigen brengen grote voordelen met zich mee, maar voor het ‘gewone verkeer’ zal de invoering van autonome voertuigen nog wel even op zich laten wachten. In het programma i-CAVE slaan wetenschappers, bedrijven en overheden de handen ineen om samen voertuigen te ontwikkelen die zowel autonoom kunnen rijden (op afgesloten wegen) als coöperatief kunnen rijden op de openbare weg.
Het programma richt zich op alle belangrijke aspecten die komen kijken bij de ontwikkeling van zo’n zogeheten dual mode-systeem. Onderzoekers richten zich bijvoorbeeld op de ontwikkeling van de benodigde sensoren, zoals camera’s en radar. Ook zullen onderzoekers de benodigde regeltechniek en (navigatie-)software ontwikkelen, die betrouwbaar en ‘fault-tolerant’ moet zijn. Daarnaast richten onderzoekers zich op logistieke facetten van zelfrijdende voertuigen, evenals de interacties tussen mensen en zelfrijdende voertuigen. Diverse overheden werken aan het programma mee omdat dual mode-systemen een oplossing kunnen bieden voor verkeersproblemen, met name in stadsomgevingen.
Uiteindelijk moet het programma middels een demonstratieplatform laten zien dat de overstap van volledig handmatig rijden naar automatisch rijden wel degelijk mogelijk is.


NeuroCIMT: Neuromodulation by Continuous and Integrated Monitoring and Treatment to improve functional outcome in neurological disorders

Programmaleider: Prof.dr. F.C.T. van der Helm (Technische Universiteit Delft)
Deelnemers: TMS- International, 2M Engineering, MotekForceLink, Radboud Universiteit Nijmegen, Universiteit Twente, VUmc, Erasmus MC, Radboud UMC, UMC Utrecht

NeuroCIMT richt zich op nieuwe technologieën voor een nauwkeurige diagnose en op maat gesneden behandeling van neurologische aandoeningen (herseninfarct, MS) en sensorische aandoeningen (gehoorbeperking, chronische pijn).
Onder andere door gebruik van EEG proberen de onderzoekers meer te weten te komen over de controlefunctie van het centrale zenuwstelsel. Ze zullen nieuwe methoden ontwikkelen om gedetailleerde kwantitatieve modellen te maken voor de locatie en timing van signalen in het zenuwstelsel. Daarbij zoeken ze zowel naar overeenkomsten als verschillen tussen aandoeningen in de auditieve cortex, pijnregulatie, bloeddrukregeling en bewegingssturing. Door grondige analyse hopen de onderzoekers patiënten optimaal te ondersteunen om hun autonomie te herwinnen en kwaliteit van leven te verbeteren.
Het programma is tot stand gekomen dankzij intensieve samenwerking tussen universiteiten, klinische partners en bedrijfsleven. Het consortium IMDI Neurocontrol vormt daarvoor een belangrijke basis. De oprichters daarvan zijn TU Delft, VUmc, Radboud UMC, LUMC, Erasmus MC en Universiteit Twente. Dankzij NeuroCIMT sluiten nu het Donders Instituut Nijmegen en UMC Utrecht zich daarbij aan.


Sloshing of Liquefied Natural Gas (SLING)

Hoofdaanvrager: Prof.dr.ir. M.L. Kaminski (Technische Universiteit Delft)
Deelnemers: PhaseTransition (Shell, Total, Nippon Kaiji Kyokai, GTT, MARIN, ACCEDE BV, Anthony Veder, Argos, Bureau Veritas, Damen, Demcon-BuNova en Femto Engineering), Rijksuniversiteit Groningen, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Twente

Overstappen naar vloeibaar aardgas (LNG) als brandstof voor de transportsector kan de CO2-uitstoot tot 20 procent verlagen, en de luchtkwaliteit verbeteren. Om dat te bereiken zijn de komende jaren investeringen nodig in lever- en laadstations, in bevoorradingsschepen en in het ombouwen van schepen en vrachtwagens om LNG als brandstof te gebruiken.
Het programma SLING ontwikkelt de ontbrekende kennis om nieuwe technologie voor LNG-tanks mogelijk te maken, waarbij de kosten voor de scheepvaart significant worden gereduceerd. De uitdaging bij het ontwerpen van een LNG-tank is om het ‘klotsen’ van LNG in de tanks te kunnen voorspellen. Dit klotsen ontstaat door het bewegen van het schip en kan de tank beschadigen. Dit brengt risico’s met zich mee en staat grootschalige introductie van LNG in de weg. SLING moet het zeer complexe klotsgedrag van LNG gedetailleerd in kaart brengen. De onderzoekers ontwikkelen daarvoor nieuwe experimenten, geavanceerde metingen en computermodellen, in samenwerking met grote en kleine bedrijven die sterke spelers zijn in de LNG-industrie.


Voor de redactie, niet voor publicatie

Neem voor meer informatie over het Perspectief-programma en de gehonoreerde projecten contact op met Perspectief-coördinator Anke Stekelenburg (a.stekelenburg@stw.nl / 030-6001314).
Direct naar:
> Meer informatie over Perspectief 
© STW 2015 | Afmelden